பறவைக்கண் பழம் அழுகல்

Class: பூஞ்சை
Common Name: பறவைக்கண் பழம் அழுகல்
Scientific Name: Different species of the genus Colletotrichum
Potential Host:

Avocado, mango, strawberry, citrus, banana, apple, pepper, bean, pea, papaya, coffee, agave, aloe vera, pepper, peach, cocoa, almonds, cashew, turmeric, potato, cucumber, watermelon, pumpkin, tomato, maple, and various ornamental plants

Who Am I?

Anthracnose is the name of a common fungal disease; some species are host specific and others have multiple hosts. Besides causing damages to crops in the field, anthracnose is an important postharvest disease that favors periods of extended cool and wet weather.

Symptoms of anthracnose vary depending on the host, and the infected plant part. Symptoms include: mild and irregular, brown to black spots on leaves and fruits, blighting, and dieback of twigs and branches.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

கத்தரித்தல்: முடிந்தால், பாதிக்கப்பட்ட தாவர பாகங்களை அகற்றவும்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

மேன்கோஸெப் மற்றும் கார்பன்டசிம்.

செப்பு -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட பூசணக்கொல்லிகள்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery