கவசக் கட்டை செதில் பூச்சிகள்

Class: பூச்சிகள்
Common Name: கவசக் கட்டை செதில் பூச்சிகள்
Scientific Name: Members of the Diaspididae family: Aonidiella aurantii, Parlatoria pergandii, Chrysomphalus aonidum, Lepidosaphes beckii, and more
Potential Host:

Citrus

Who Am I?

Armored scale insects are small pests of citrus. The eggs are laid underneath the female’s body. The first instar crawler searches for an adequate feeding spot on plants parts, including foliage, twigs, and fruits. They then form a protective shield separate from their bodies that appears as a whitish-like dom that eventually takes the look of a ‘nipple’. Infestations of armored scales will not result in the formation of sooty mold.

Control Measures

கத்தரித்தல்: முடிந்தால், பாதிக்கப்பட்ட தாவர பாகங்களை அகற்றவும்.

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

இமிடாக்ளோப்ரிட், அசெட்டமிப்ரிட், ஸ்பைரோடெட்ராமேட், சல்பாக்சாஃப்ளோர் மற்றும் பைரிபிராக்ஸிஃபென்.

கோடை எண்ணெய்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery