అరటి మచ్చ

Class: శిలీంధ్రాలు
Common Name: అరటి మచ్చ
Scientific Name: Metulocladosporiella (Cladosporium) musae, Periconiella sapientumicola, Michloridium musae, Veronaea musa, Mycosphaerella musae, Colletotrichum musae, and Fusarium species are all fungi able to cause leaf speckle.
Potential Host:

Banana

Who Am I?

Banana leaf speckle is a common general name given to several species of fungi that are capable of reflecting diffused circular or irregular blotches on banana leaves that come in many colors such as grey, brown, and black. The blotches tend to appear on the underside of older leaves and can reach up to 5 cm in diameter. The fungi spread with the aid of wind and rain. The fungi favors cool weather, high rainfall, and a high level of shade that can usually be found where close planting took place.

In general, banana leaf speckle is regarded as having a low risk and impact on yields. However in severe cases, if the banana leaf speckle is not controlled, the plant may suffer a loss of leaves.

*A disease known as “fruit speckle” also exists and should not to be confused with banana leaf speckle.

Control Measures

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

అజాక్సీస్ట్రోబిన్, ప్రాపికొనాజోల్, ట్రైడ్‌మార్ఫ్, బోర్డియాక్స్ మిశ్రమం, మరియు రాగి-ఆధారిత ఉత్పత్తులు.

గమనిక: మొత్తం పందిరి స్ప్రే చేయబడాలి.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery