బ్లాక్ సిగాటోకా

Class: శిలీంధ్రాలు
Common Name: బ్లాక్ సిగాటోకా
Scientific Name: Pseudocercospora fijiensis (previously known as Mycosphaerella fijiensis)
Potential Host:

Banana

Who Am I?

Black sigatoka is a destructive fungal disease that affects all banana varieties. The fungus requires living plant tissue in order to complete its lifecycle but also has the ability to survive on dead plant residues. The fungus penetrates leaf tissue and continues to develop for a few weeks without causing damage to the tree.

Black sigatoka favours periods of heavy rainfall and high humidity. It is spread mainly by winds, splashes of water, and packaging materials that came in contact with infected plant parts. Infected crops may result in more than 50% of yield losses due to crop damages. Black sigatoka symptoms often include small chlorotic spots appearing on the underside of leaves. With time, spots expand and form thin brown streaks in the around the veins. When humidity conditions are high for a significant period of time, the whole leaf can become dry and die, which triggers fruit to ripen early.

Control Measures

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

అజాక్సీస్ట్రోబిన్, ప్రాపికొనాజోల్, ట్రైడ్‌మార్ఫ్, బోర్డియాక్స్ మిశ్రమం, మరియు మెథాక్సిఆక్రిలేట్.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery