Bệnh đốm lá đen

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh đốm lá đen
Tên khoa học: Pseudocercospora fijiensis (previously known as Mycosphaerella fijiensis)
Cây trồng:

Banana

Tôi là ai?

Black sigatoka is a destructive fungal disease that affects all banana varieties. The fungus requires living plant tissue in order to complete its lifecycle but also has the ability to survive on dead plant residues. The fungus penetrates leaf tissue and continues to develop for a few weeks without causing damage to the tree.

Black sigatoka favours periods of heavy rainfall and high humidity. It is spread mainly by winds, splashes of water, and packaging materials that came in contact with infected plant parts. Infected crops may result in more than 50% of yield losses due to crop damages. Black sigatoka symptoms often include small chlorotic spots appearing on the underside of leaves. With time, spots expand and form thin brown streaks in the around the veins. When humidity conditions are high for a significant period of time, the whole leaf can become dry and die, which triggers fruit to ripen early.

Các biện pháp kiểm soát:

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

azoxystrobin, propiconazole, tridemorph, hỗn hợp bordeaux, và methoxyacrylate.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh