மலரின் நுனி அழுகல்

Class: உடற்கூறு கோளாறு
Common Name: மலரின் நுனி அழுகல்
Potential Host:

Tomatoes, peppers, apples, eggplants, and watermelon

Who Am I?

Blossom end rot is a name given for a disfiguration in the fruits of several plants and is a common physiological disorder. It starts as a small, wet looking spot at the blossom end of the fruit. Over time, it increases the surface area it covers, eventually leading the part of the fruit affected to darken with brown or black color and become stiff. It is not a disease nor is it a result of insect activity.

Blossom end rot happens when something goes wrong in the growth process. Part of the cells within the fruit stop functioning, turn black, harden, and eventually die. The occurrence is usually blamed on a shortage of calcium, but things are a bit more complex. While it is true that fruits that exhibit blossom end rot symptoms are found to be low on calcium, soil calcium shortage is not always the cause for this disorder. The problem is more often related to the mobility and availability of calcium inside the plant.

Blossom end rot can occur at any time, but tends to be more common at the beginning of the growth stage, appearing on the first fruits of the season.

Control Measures

பெரும்பாலான நேரம், இந்நிலைமைக்கு விவசாயியின் தலையீடு தேவையில்லை. இந்த நிகழ்வு இயற்கையாகவே மறைந்துவிடும், மேலும் பின்னர் பருவகாலத்தில் தோன்றாது.

இருப்பினும், சிலநேரங்களில் மண்ணில் அசல் கால்சியம் குறைபாடு உள்ளது. அத்தகைய நிகழ்வில், கால்சியத்துடன் உரமிடுவது குறைபாட்டைக் குறைக்க உதவும்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery