Bệnh thối đuôi trái

Lớp học: sinh lý rối loạn
Tên gọi chung: Bệnh thối đuôi trái
Cây trồng:

Tomatoes, peppers, apples, eggplants, and watermelon

Tôi là ai?

Blossom end rot is a name given for a disfiguration in the fruits of several plants and is a common physiological disorder. It starts as a small, wet looking spot at the blossom end of the fruit. Over time, it increases the surface area it covers, eventually leading the part of the fruit affected to darken with brown or black color and become stiff. It is not a disease nor is it a result of insect activity.

Blossom end rot happens when something goes wrong in the growth process. Part of the cells within the fruit stop functioning, turn black, harden, and eventually die. The occurrence is usually blamed on a shortage of calcium, but things are a bit more complex. While it is true that fruits that exhibit blossom end rot symptoms are found to be low on calcium, soil calcium shortage is not always the cause for this disorder. The problem is more often related to the mobility and availability of calcium inside the plant.

Blossom end rot can occur at any time, but tends to be more common at the beginning of the growth stage, appearing on the first fruits of the season.

Các biện pháp kiểm soát:

Trong hầu hết thời gian, người trồng không cần can thiệp gì. Hiện tượng sẽ tự nhiên biến mất và sẽ không xuất hiện vào cuối mùa.

Tuy nhiên, đôi khi trên thực tế đất sẽ thiếu canxi. Trong trường hợp như vậy, bón canxi sẽ giúp giảm tình trạng thiếu hụt canxi.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh