విస్తృత పురుగులు

Class: కీటకాలు
Common Name: విస్తృత పురుగులు
Scientific Name: Polyphagotarsonemus latus
Potential Host:

Eggplants, cucumbers, squash, watermelon, papaya, strawberry, cannabis, peppers, basil, grapes, citrus, tomatoes, and potatoes

Who Am I?

Microscopic mites (so small you need a hand lens to see them) found on many crops all over the world. Broad mites are one of the most injurious mite species.

During feeding, toxic compounds get injected into the plant tissues. Leaves exhibit various symptoms such as downward curling with a bright waxy-like texture. When left untreated, the plant will stop developing and appear dwarfed. Feeding causes brown and cracked scarred tissue on fruits.

Populations of broad mites tend to be most severe in warm and humid conditions such as those found in greenhouses.

Control Measures

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

అబామెక్టిన్, ఎమామెక్టిన్ బెన్జొయేట్, డయాఫెన్థియురాన్, సిఫ్లుమెటోఫెన్, మరియు స్పైరోమెసిఫెన్.

సల్ఫర్-ఆధారిత ఉత్పత్తులు

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery