Rệp broad mite

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Rệp broad mite
Tên khoa học: Polyphagotarsonemus latus
Cây trồng:

Eggplants, cucumbers, squash, watermelon, papaya, strawberry, cannabis, peppers, basil, grapes, citrus, tomatoes, and potatoes

Tôi là ai?

Microscopic mites (so small you need a hand lens to see them) found on many crops all over the world. Broad mites are one of the most injurious mite species.

During feeding, toxic compounds get injected into the plant tissues. Leaves exhibit various symptoms such as downward curling with a bright waxy-like texture. When left untreated, the plant will stop developing and appear dwarfed. Feeding causes brown and cracked scarred tissue on fruits.

Populations of broad mites tend to be most severe in warm and humid conditions such as those found in greenhouses.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

abamectin, emamectin benzoate,diafenthiuron, cyflumetofen, và spiromesifen.

các sản phẩm có gốc từ Lưu huỳnh

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh