కాకో వాపు షూట్ వైరస్

Class: వైరస్లు
Common Name: కాకో వాపు షూట్ వైరస్
Potential Host:

Cacao

Who Am I?

Cacao swollen shoot virus is primarily transmitted by different species of mealybugs that feed on the sap of cacao trees.

Female adult mealybugs can crawl across branches of overlapping trees and spread the virus. Although, even relatively distant trees are in danger of infection; ants are attracted to honeydew secretions produced by feeding mealybug and can move the mealybugs great distances. Once infected, trees are usually killed within several years.

Symptoms are diverse and will vary from one cacao variety to another. They can include discoloration of foliage, reddening of young leaf veins, chlorosis, small distorted pods, swelling of stems, and die back.

Control Measures

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

సల్ఫోక్సాఫ్లోర్, స్పైరోటెట్రామాట్, బుప్రోఫెజైన్, చెనోపోడియం యొక్క సారం, క్లోర్‌పైరిఫాస్, ఇమిడాక్లోప్రిడ్, థియామెథోక్సామ్, అసెటమిప్రిడ్, మరియు థియాక్లోప్రిడ్.

వేప నూనె, తంగేడు నూనె, ఖనిజ నూనె, మరియు డిటర్జెంట్లు (పారిశ్రామిక సబ్బు) ముఖ్యంగా వ్యవసాయ వినియోగం కోసం రూపొందించబడింది.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery