కాసావా మొజాయిక్ వైరస్

Class: వైరస్లు
Common Name: కాసావా మొజాయిక్ వైరస్
Potential Host:

Cassava (synonyms: yucca, manioc, and mandioca)

Symptoms:

The key infection period for the virus begins 2-3 weeks after planting crops and the formation of new leaves have emerged. The symptoms appear 3-5 weeks after the plant is infected.

The symptoms appear as a mosaic pattern and discolored of leaves. Plant stunting, mottling, misshaped and twisted leaflets, and a reduction in the size of plants and roots also occurs.

Who Am I?

Cassava mosaic virus is one of the most economically important threats to cassava-growing regions. Over the years, several different species of viruses have been identified and shown to possess the ability infecting cassava in various countries, such as India, Africa, and South America.

Cassava mosaic virus is a member of the geminiviruses family and is transmitted in a persistent manner; whitefly adults feed on infected plants for more than a couple of minutes, sometimes hours. After the uptake, the virus has to circulate in the adult whitefly before it can infect healthy plants. In other words, the virus is acquired and transmitted by its vector in long periods of time that are measured in hours. Other than adult whiteflies, the spread occurs due to contaminated planting materials and occasionally by mechanical means.

Whiteflies are attracted to new foliage and colonize them quickly. A single whitefly contracted with the virus only needs about 10 minutes of feeding time to infect young leaves. When multiple infected whiteflies feed on a plant, the chances of the plant acquiring the disease are significantly higher.

Control Measures

వ్యాధికి నిరోధకత కలిగిన మొక్కల రకాలు మరియు విత్తనాలను వాడండి.

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

తెల్ల ఈగ జనాభా సాధారణ నియంత్రణకు సైపర్‌మెథ్రిన్, డెల్టామెట్రిన్, బైఫెన్థ్రిన్, డయాఫెన్థియురాన్, థియామెథోక్సామ్, ఇమిడాక్లోప్రిడ్, అసెటమిప్రిడ్, బుప్రోఫెజైన్, స్పైరోమెసిఫెన్, సియాన్‌ట్రానిలిప్రోల్, స్పైరోటెట్రామాట్, మరియు సింథటిక్ టెర్పెన్స్ చెనోపోడియం యొక్క సారం లాంటి పురుగుమందుల యొక్క తరచుగా పూయడం చేయాలి.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery