தக்காளியின் பாக்டீரிய அரிநோய்

Class: பாக்டீரியா
Common Name: தக்காளியின் பாக்டீரிய அரிநோய்
Scientific Name: Clavibacter michiganensis
Potential Host:

Tomatoes, potatoes, eggplants, and peppers

Who Am I?

Bacterial canker of tomato is an economically important disease found throughout the world. It’s main host is tomato, but it can infect a few other crops. Outbreaks can cause tomato plants significant damage.

Bacterial canker enters the host plant mainly through hydathodes, stomates, and wounded tissue. After entering, the pathogen can become systemic and move through the xylem tissue.

Once bacterial canker is established on plants in the field, it can easily spread from plant-to-plant by water splashing and contaminated tools on workers clothes and hands. The disease favors relatively high temperatures (24-29 degrees Celsius) and a high relative humidity (80% and above).

Bacterial canker symptoms usually manifest on lower foliage first and include: curling and wilting of leaves and branches. Chlorosis, brown necrosis, and the shriveling of leaf tissue are also common and may develop only on one side of the leaf. With time, vascular tissue turns tan in color and eventually red-brown.

Observing fruit symptoms is useful in diagnosing bacterial canker. Small, round white to yellow spots with brown centers may develop on green fruits.

In advanced stages, pith separates from the vascular tissue along the stem, and as a result, hollowing of the stem occurs.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

உயர்தர, நோய்-இல்லாத விதைகளை நடவு செய்வது எப்போதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

நோய்க்குத் தடுப்பாற்றலைக் கொண்ட தாவர வகைகள் மற்றும் விதைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

பாதிக்கப்பட்ட ஈரமான தாவரங்களைத் தொடாதீர்கள். தழைகள் முற்றிலும் உலரும் வரை வயல்வெளியில் காலத்திட்டமிடப்பட்ட நடைமுறையை ஒத்திவைக்கவும்.

நோய் பரவாமல் தடுக்க, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கிருமிநாசினி செயல்முறை வாயிலாக செல்ல வேண்டும்.

ஆற்றல்வாய்ந்த இரசாயன கட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை. செப்பு -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட தயாரிப்புகளை அடிக்கடி தெளிப்பது, பழங்கள் மற்றும் இலைகளைப் பாதுகாக்கவும் நோயை அடக்கவும் உதவும்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery