முன்பருவ இலைக்கருகல்

Class: பூஞ்சை
Common Name: முன்பருவ இலைக்கருகல்
Scientific Name: Alternaria solani
Potential Host:

Members of the solanaceae family, but mainly found on tomato, potato, eggplant, and okra

Who Am I?

When it comes to tomato and potato plants, early blight is one of the most prevalent fungal diseases in the world. Early blight can be found wherever tomatoes and potatoes are cultivated. The pathogen, Alternaria solani, can survive on plant debris that were left behind in fields. Additionally, several weeds serve as potential sources of infection.

An early blight infection is likely to occur during periods of warm and humid weather. The fungus is able to penetrate plant tissues through cuticle, stomata, and injured tissues. Symptoms can be seen within several days after the initial infection. Generally speaking, the infection starts on older leaves causing typical concentric necrosis rings. As the disease progresses, a formation of yellow halos can occur around the spots. When left untreated, the infection leads to substantially dry canopies and deformed and unmarketable fruits.

Control Measures

நோய்க்குத் தடுப்பாற்றலைக் கொண்ட தாவர வகைகள் மற்றும் விதைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

தொற்று மற்றும் பரவலுக்கான வாய்ப்புகளைக் குறைக்க, பயிர் வளரும்போது பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தவும்:

*போதுமான இடைவெளியை நிர்வகிக்கவும்: வெளிச்சம் ஊடுருவ அனுமதிப்பதற்கு, அதிக அடர்த்தியாக நடவு செய்வதைத் தவிர்க்கவும். இது ஈரப்பதமான நாட்களில் இலைகள் மற்றும் பழங்களை விரைவாக உலர அனுமதிக்கிறது.

*துப்புரவு: சாகுபடியின் போது தாவரக் குப்பைகள் அகற்றப்பட வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் உபகரணங்களைச் சுத்தப்படுத்தவும். தழைகள் ஈரமாக இருக்கும்போது, உபகரணங்கள் அல்லது தொழிலாளர்கள் வயல்வெளியில் செல்ல அனுமதிக்காதீர்கள்.

*காற்றோட்டம்: மூடிய கட்டமைப்புகளில், தழைகள் உலர வழிசெய்யவும், மேலும் வலை திரைச்சீலைகள் கொண்ட காற்றோட்டமான பகுதியை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் ஈரப்படுத்தல் காலங்களின் கால அளவைக் குறைக்கவும்.

*மண் வடிகால்: தேங்கி நிற்கும் நீரின் இருப்பு, நோயை ஊக்குவிக்கும்.

*மண்ணிலிருந்து நீர் ஆவியாவதைக் குறைக்க பாலிஎதிலீன் தாள்களால் தரையை மூடுவது, ஈரப்பதத்தைக் குறைக்கும் மற்ற நுட்பங்களில் அடங்கும்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

குளோரோதலோனில், இப்ரோடியோன், டைஃபெனோகோனசோல், சைமோக்சானில், ஃபாமோக்ஸடோன், அஸோக்ஸிஸ்ட்ரோபின், தியோபனேட் மீத்தைல், பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின், டெபுகன்ஸோல், மேன்கோஸெப் மற்றும் மானேப்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery