మధ్యధరా పండు ఈగ

Class: కీటకాలు
Common Name: మధ్యధరా పండు ఈగ
Scientific Name: Ceratitis capitata
Potential Host:

kiwifruit, bell pepper, papaya, citrus (mandarin, orange, grapefruit, lemon – to some extent), grapes, mango, starfruit, litchi, apple, pear, peach, nectarine, guava, apricot, plum, cherry, tree tomato, pomegranate, avocado, banana

Who Am I?

The Mediterranean fruit fly, ceratitis capitata, is a serious pest affecting a wide range of commercial fruit crops and is one of the most widespread members of its family (tephritidae).

Despite the name, it’s original natural habitat is western Africa, but with time it migrated to regions such as the Mediterranean, northern and southern America, Australia, France, Russia, and other parts of Europe.

Damage to fruit is caused by the female when she lays her eggs under the fruit’s peel. Within three to four days, maggots emerge and start feeding on fruit pulp. Within five to six days, they punch a hole, and fall to the ground were they usually pupate. Within nine days, the adult emerges and becomes sexually mature after one week.

It’s rapid ability to penetrate and invade new regions forced countries to recognize it to be a quarantine pest (“a pest of potential economic importance to the area endangered thereby and not yet present there, or present but not widely distributed and being officially controlled.”)

Control Measures

ఇటీవల వరకు, మధ్యధరా పండ్ల ఈగ యొక్క నియంత్రణ సాధారణంగా ఎరతో కలిపిన మలాథియాన్ వంటి ఆర్గానోఫాస్ఫేట్ స్ప్రేలను తరచుగా ఉపయోగించడం ద్వారా చేయబడింది. అయితే, ఈ పురుగుమందు యూరోపియన్ యూనియన్‌చే నిషేధించబడింది.

భౌతిక అవరోధం: ప్రత్యేకమైన వలలతో చెట్లు లేదా పండ్లను చుట్టండి (పరిమాణం: 17 మెష్ మరియు అంతకంటే ఎక్కువ).

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

సామూహిక సంగ్రహణ కోసం రూపొందించిన వాణిజ్యపరంగా లభించే ఉచ్చులను ఉపయోగించండి. ఒక క్రమమైన పర్యవేక్షణ దినచర్యతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాంప్రదాయిక చికిత్సలకు ఉచ్చులు సరైన ప్రత్యామ్నాయం.

స్పైనోసాడ్-ఆధారిత ఉత్పత్తులు (సాధ్యపడే పండ్ల ఈగ ఎర జోడించబడినవి) మరియు డెల్టామెట్రిన్ లాంటి పైరెథ్రాయిడ్లు.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery