திராட்சை கொப்புளச் சிலந்தி

Class: Arachnida
Common Name: திராட்சை கொப்புளச் சிலந்தி
Scientific Name: Eriophyes vitis
Potential Host:

Grapes

Who Am I?

Grape gall mites are a species of tiny mites that dwell inside cracks along stems and under buds during the winter and emerge during the beginning of vegetative growth. Grape gall mites feed on the underside of leaves and cause the formation of thick white hair-like bunches that turn red-brown as time progresses. The most noticeable symptom of an infestation is the creation of galls on the upper side of leaves. Grape gall mites rarely cause significant damage to the vines, although it may cause the overall appearance of plants to be less aesthetic.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

பாரஃபினிக் எண்ணெய் (நுண்-துகள்) மற்றும் ஃபென்பைராக்ஸிமேட்.

சல்ஃபர் -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட தயாரிப்புகள்

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery