திராட்சை இலைதத்திப் பூச்சி

Class: பூச்சிகள்
Common Name: திராட்சை இலைதத்திப் பூச்சி
Scientific Name: Different species in the Cicadidae and Cicadellidae families
Potential Host:

Grape

Who Am I?

Grape leafhoppers spend winter in plant debris around the vineyard until springtime when temperatures increase significantly. Grape leafhoppers feed on wild weeds shortly before they swarm into vineyards after bud break and as new green foliage appears.

In general, nymphs and adults are similar and both are sap-sucking insects that pierce into the soft tissues of plants. Grape leafhoppers feeding can lead to a wide spectrum of symptoms that vary from one variety to another, such as tiny yellow or white dots on leaves, curling or folding of leaves, yellowing of leaf edges, and even decreased rates of plant growth. It is important to note that as the season progresses, late-ripening varieties are more susceptible to grape leafhoppers.

Many leafhopper species can transmit important plant diseases such as Pierce’s disease (xylella fastidiosa) and different phytoplasmas comprising the “Grapevine Yellows” complex, such as bois noir (blackwood disease) and flavescence dorée. It is difficult to differentiate between leafhopper species with eyesight.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

ஃப்ளோனிகாமிட், புப்ரோஃபெசின், சல்பாக்சாஃப்ளோர்,இமிடாக்ளோப்ரிட், தியாமெத்தோக்ஸாம், க்ளோதியானிடின், பைஃபெந்த்ரின், டெல்டாமெட்ரின், குளோர்பைரிஃபோஸ் மற்றும் டைமெத்தோயேட்.

வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் கனிம எண்ணெய்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery