சாம்பல் இலைப் புள்ளி

Class: பூஞ்சை
Common Name: சாம்பல் இலைப் புள்ளி
Scientific Name: Cercospora zeae-maydis
Potential Host:

Corn

Who Am I?

Gray leaf spot is a major fungal disease of corn found throughout the world. Previously diseased corn plant debris and leftovers from previous seasons are the primary sources of the infestations. Additionally, spores from adjacent infected fields can be carried by the wind causing infestations.

Infection can occurs after prolonged warm and moist conditions. The demand of biofuel resulted in a rise of monocrop fields, which means that corn is grown on the same land year after year, season after season. Continuously growing corn on poor land preparation causes gray leaf spot to become a serious disease in some countries.

Lower leaves are usually the first to catch the disease; 12-14 hours of leaf wetness is enough to initialize infections. With time, rectangular necrotic lesions form between leaf veins. Lesions are initially tan or brown in color.

The economical impact depends on when in the season leaves become infected. In the majority of cases, significant yield losses occur when ear leaves or leaves above the ear exhibit signs of the infection prior to the pollination time, which is the key time of the season. Ear leaves are the “driving force” of plant activity; they are the primary absorbers of light, thus losing these leaves damages kernel development and affects expected yields.

In severe cases, when all leaves above the ear are lost, the plant will cannibalize its available sugars. This impacts the strength of stalks and makes them vulnerable to other pathogens.

Control Measures

நோய்க்குத் தடுப்பாற்றலைக் கொண்ட தாவர வகைகள் மற்றும் விதைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

நிலத்தைப் பண்படுத்தும் நடைமுறை: தற்போதைய பருவத்திலிருக்கும் எச்சங்களைப் புதைக்கவும். இது அடுத்த பருவத்தில் பூச்சித் தொல்லை ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும்.

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின், சைப்ரோகோனசோல், ப்ரோதியோகோனசோல், மெட்கோனசோல், டெபுகன்ஸோல் ஃப்ளக்ஸபைராக்ஸட், ப்ரோபிகோனஸோல், அஸோக்ஸிஸ்ட்ரோபின்,ட்ரைஃப்ளோக்சிஸ்ட்ரோபின், பிக்ஆக்ஸிஸ்ட்ரோபின், குளோரோதலோனில் மற்றும் மேன்கோஸெப்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery