Bệnh đốm lá xám

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh đốm lá xám
Tên khoa học: Cercospora zeae-maydis
Cây trồng:

Corn

Tôi là ai?

Gray leaf spot is a major fungal disease of corn found throughout the world. Previously diseased corn plant debris and leftovers from previous seasons are the primary sources of the infestations. Additionally, spores from adjacent infected fields can be carried by the wind causing infestations.

Infection can occurs after prolonged warm and moist conditions. The demand of biofuel resulted in a rise of monocrop fields, which means that corn is grown on the same land year after year, season after season. Continuously growing corn on poor land preparation causes gray leaf spot to become a serious disease in some countries.

Lower leaves are usually the first to catch the disease; 12-14 hours of leaf wetness is enough to initialize infections. With time, rectangular necrotic lesions form between leaf veins. Lesions are initially tan or brown in color.

The economical impact depends on when in the season leaves become infected. In the majority of cases, significant yield losses occur when ear leaves or leaves above the ear exhibit signs of the infection prior to the pollination time, which is the key time of the season. Ear leaves are the “driving force” of plant activity; they are the primary absorbers of light, thus losing these leaves damages kernel development and affects expected yields.

In severe cases, when all leaves above the ear are lost, the plant will cannibalize its available sugars. This impacts the strength of stalks and makes them vulnerable to other pathogens.

Các biện pháp kiểm soát:

Sử dụng các giống cây trồng và hạt giống kháng bệnh.

Thực hành làm đất để canh tác: Chôn phần còn lại ngay trong mùa vụ hiện tại. Việc này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong mùa vụ tới.

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

pyrachlostrobin, cyproconazole, prothioconazole, metconazol, tebuconzole fluxapyroxad, propiconazole, azoxystrobin,trifloxystrobin, picoxystrobin, chlorothalonil, và mancozeb.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh