జాస్మిన్ చిమ్మట

Class: కీటకాలు
Common Name: జాస్మిన్ చిమ్మట
Scientific Name: Margaronia unionalis, Palpita unionalis, and Pyralis unionalis
Potential Host:

Olive and Jasmine

Who Am I?

The jasmine moth is a member of the lepidoptera order. Jasmine moths are highly mobile and found around the world. Female jasmine moths lay eggs on the underside of leaves. Newly hatched larvaes mainly feed on young foliage but can damage the fruit too. The moth is considered a serious problem especially in nurseries and newly planted orchards.

Note: Jasmine moths can be confused with another lepidopteran, “the olive moth” (Prays oleae). This is because both are known to attack olive trees.

Control Measures

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

కీటకాల జనాభాను గుర్తించడానికి తెగులు పర్యవేక్షణ పద్ధతులను (ఉచ్చులు లాంటివి) ఉపయోగించండి.

క్లొరాన్‌ట్రానిలిప్రోల్, మెథాక్సీఫెనోజైడ్, లాంబ్డా సిహలోథ్రిన్, డైమెథోయేట్, డెల్టామెట్రిన్, సైపర్‌మెథ్రిన్, బైఫెన్థ్రిన్, మరియు ఎటోఫెన్ప్రోక్స్.

స్పైనోసాడ్-ఆధారిత ఉత్పత్తులు.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery