Bướm đêm hại hoa nhài

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Bướm đêm hại hoa nhài
Tên khoa học: Margaronia unionalis, Palpita unionalis, and Pyralis unionalis
Cây trồng:

Olive and Jasmine

Tôi là ai?

The jasmine moth is a member of the lepidoptera order. Jasmine moths are highly mobile and found around the world. Female jasmine moths lay eggs on the underside of leaves. Newly hatched larvaes mainly feed on young foliage but can damage the fruit too. The moth is considered a serious problem especially in nurseries and newly planted orchards.

Note: Jasmine moths can be confused with another lepidopteran, “the olive moth” (Prays oleae). This is because both are known to attack olive trees.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Sử dụng các kỹ thuật giám sát sâu hại (như bẫy) để theo dõi quần thể côn trùng.

chlorantraniliprole, methoxyfenozide, lambda cyhalothrin, dimethoate, deltametrin, cypermethrin, bifenthrin, và etofenprox.

Các sản phẩm có gốc từ Thuốc spinosad.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh