ఆకు దొలిచే పురుగు

Class: కీటకాలు
Common Name: ఆకు దొలిచే పురుగు
Scientific Name: A group of insects from several different orders. An important genus is the liriomyza.
Potential Host:

Wide range of ornamental and cultural crops: cucumber, basil, mint, parsley and other fresh herbs, tomato, citrus, eggplant, bean, pea, watermelon, melon and other cucurbitaceae members, decorative flowers like chrysanthemum and roses

Who Am I?

Leafminers are insects belonging to different orders: sawflies belong to hymenoptora, flies belong to the order of diptera, and moths that belong to the order lepidoptera. Together, they form a large group of plant pests that are important to cultural crops around the world. Standing out are three flies species: liriomyza trifolii, liriomyza nuidobrensis, and liriomyza bryoniae. Another famous member of the group, but perhaps less intimidating, is the citrus leafminer (phyllocnistis citrilla.)

Feeding patterns are important in helping identify the genus and the species, and it is quiet characteristic. Leafminers are year-long pests that favors warm environments.

The first signs of infestation are tiny yellow dots upon leaves upper surfaces. The spots depict where the female laid her eggs. A week after, maggots begin eating their way inside the leaf tissue thus creating those complex tunnels we recognize so easily. The tunnel provides sufficient living conditions for the larvae. In the following 10 days, the tunnel gets wider and longer. Eventually maggots pop out and fall to the ground where they’ll complete their metamorphosis and turn into a fly after another 10 days.

It’s larvae stage is the one responsible for the actual damage. In a large enough population, it can cause a significant drop in yields due to sabotaging photosynthesis. Another form of damage occurs when the beauty of ornamental plants is ruined or when the look of fresh herbs is degraded, thus making it hard for growers to market them.

Control Measures

లోపల నిర్మాణాలను పెంచుకోండి: నిర్మాణాన్ని మూసివేసి, వలలను రంధ్రాలు లేకుండా ఉంచండి.

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

పురుగుమందుల సామర్థ్యం ఆకు దొలిచేపురుగు రకంపై బాగా ఆధారపడి ఉంటుంది.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

సిట్రస్ ఆకు దొలిచేపురుగు కోసం: ఇమిడాక్లోప్రిడ్, అబామెక్టిన్ మరియు అసెటమిప్రిడ్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.

కూరగాయల కోసం: సిరోమజైన్, థియోసైక్లామ్ హైడ్రోజన్ ఆక్సలేట్, మిల్బెమెక్టిన్, మరియు క్లొరాన్‌ట్రానిలిప్రోల్-ఆధారిత ఉత్పత్తులు ప్రభావవంతంగా పరిగణించబడతాయి.

స్పైనోసాడ్-ఆధారిత ఉత్పత్తులు.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery