நுண்துகள் வெண்பூஞ்சை (லெவில்லுலா டாரிகா)

Class: பூஞ்சை
Common Name: நுண்துகள் வெண்பூஞ்சை (லெவில்லுலா டாரிகா)
Scientific Name: Leveillula taurica
Potential Host:

Peppers, tomato, cotton, eggplant, onion, and garlic

Who Am I?

Powdery mildew is a multi-host fungal disease with worldwide dispersion. It usually appears on the surfaces of leaves as white or grayish spots with a powdery like texture, hence the name. If infestation reaches a critical point the leaves begin to drop.

Generally, the disease is host-specific, which means that it can only infect plants from the same genus or family.

Powdery mildew is favored by warm climate, moderate to high humidity, low light conditions, and does not require the presence of free water.

Powdery mildew can cause considerable loss due to nutrient removal, reduced photosynthesis, increased respiration and transpiration, and impaired growth.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டுக்கு, முழுப் பகுதியையும் உயர் அழுத்தம், அதிக அளவு நீர் கொண்டு தெளிப்பது தேவைப்படுகிறது. தெளிப்புகளுக்கான நிலையான அல்லது மாறும் காலஅட்டவணையை வகுத்து வைத்திருப்பது ஒரு பொதுவான உத்தியாகும்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

குழு 1: பென்கனசோல், ட்ரைடிமெனோல், டெபுகன்ஸோல், மைக்ளோபோட்டனில், டெட்ராகோனசோல், ப்ரோபிகோனஸோல், புரோக்ளோராஸ், சைப்ரோகோனசோல் , டைஃபெனோகோனசோல், ஃபென்புகோனசோல், ட்ரைஃப்ளுமிஸோல்மற்றும் ஹெக்ஸகோனசோல்

குழு 2: அஸோக்ஸிஸ்ட்ரோபின், பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின்,ட்ரைஃப்ளோக்சிஸ்ட்ரோபின்மற்றும் கிரெசோக்சிம்-மீத்தைல்

குழு 3: சல்ஃபர், செப்பு சல்ஃபேட், பைகார்பனேட்கள், கனிம எண்ணெய், வேப்ப எண்ணெய்மற்றும் அழுக்குநீக்கிகள் (தொழில்துறை சோப்பு) தயாரிப்புகள்.

*32 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் வெப்பநிலை உள்ள நாட்களில், தழைகள் மற்றும் பழங்களுக்கு சல்ஃபர் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். எண்ணெய்யைப் பயன்படுத்திய 2 வாரங்களுக்குள் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

தொடர்ச்சியான சிகிச்சையில் அதே செயல்படும் உட்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்ட தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். இது பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட உட்பொருளுக்கு எதிர்ப்பைத் தூண்டக்கூடும்.

தேநீர்-மர எண்ணெய், பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்+செப்பு சல்ஃபேட் மற்றும் சல்ஃபர் (தூசு, ஈரமாக்கக்கூடியவை, பாயக்கூடியவை அல்லது நுண்ணியமாக்கியவை) -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட தயாரிப்புகள்.

பேசிலஸ் புமிலிஸ் மற்றும் பேசிலஸ் சப்டிலிஸ்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery