மாக்னீசியம் (Mg) குறைபாடு

Class: ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்
Common Name: மாக்னீசியம் (Mg) குறைபாடு
Symptoms:

The plant will prioritize magnesium supply to young leaves; therefore, signs of deficiency first manifest in older leaves.

The main symptoms are interveinal chlorosis of older leaves, which means that the tissue between the veins turns yellow in color, while the veins remain green. Severe deficiency may cause stunting. Symptoms vary across different crops, but it is common for chlorosis to begin on the tips of older leaves and progress around the leaf margins inwards, towards the petiole.

In Short:

Magnesium is a macronutrient that is the central molecule in chlorophyll and essential for stabilization of other macromolecule such as nucleic acids. Plants absorb magnesium through their roots in the form of Mg2+. Once inside, magnesium is relatively mobile and translocates from older parts to younger parts of the plant if necessary such as with a deficiency.

Deficiency occur most frequently in acidic soils and soils containing high amounts of potassium fertilizer.

Control Measures

மெக்னீசியம் சல்பேட் (MgSO4) உள்ளடங்கிய உரங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

நடவு செய்வதற்கு முன்னர், மண்ணில் டோலமிடிக் சுண்ணாம்பைக் கலந்திடுங்கள்; இது மெக்னீசியத்தைச் சேர்ப்பதற்கான செலவு குறைந்த முறையாகும்.

தெளிக்கப்பட்டாலும் அல்லது மண்ணில் கலக்கப்பட்டாலும், மெக்னீசியம் உரங்கள் அவற்றின் நீர் கரைதிறனில் பெரிதும் வேறுபடுகின்றன. இது மெக்னீசியத்தை உட்கிரகிப்பதற்கான தாவரங்களின் திறனைப் பாதிக்கிறது.

நீர்ப்பாசன நீரில் கணிசமான அளவுக்கு பயிர்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் Mg2+ இருக்கலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery