அந்துப்பூச்சிகள்

Class: பூச்சிகள்
Common Name: அந்துப்பூச்சிகள்
Scientific Name: Members of the Lpidoptera order
Potential Host:

Countless plants and cultural crops

Who Am I?

Lepidoptera is a large group of insects containing tens of thousands of different species categorize into dozens of superfamilies, some of which consist of several different families. The Noctuoidea superfamily is the most well-known; it includes the Noctuidae family, commonly known as owlet moths, cutworms, and armyworms.

Damage to plants is caused by moth larvaes (caterpillars) as a result of feeding on the different parts of the plants. Moth caterpillars are major agricultural pests with worldwide dispersion. Notorious moth species include: the gypsy moth, tuta absoluta, fall armyworm, beet armyworm, and the African cotton leafworm.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

உட்புறக் கட்டமைப்புகளை வளர்க்கவும்: கட்டமைப்பை மூடவும், மேலும் வலைகளில் துளைகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

ஃப்ளுபெண்டமைடு, மெத்தாக்ஸிஃபெனோஸைடு, குளோரன்ட்ரானிலிப்ரோல், பைரிடலைல், லாம்ப்டா சைஹலோத்ரின், இண்டாக்ஸகார்ப், பைஃபெந்த்ரின், லுஃபெனுரான், சைப்பர்மெத்ரின், எமாமெக்டின் பென்ஸொயேட் மற்றும் டெஃப்ளுபென்ஸுரான்.

ஸ்பினோசாட் -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் பேசிலஸ் துரிஞியென்சிஸ்.

பொதுவான கண்ணாடி இறக்கைப் பூச்சி (க்ரைஸோபெர்லா கார்னியா), சில வகை ஆந்தைகள், மற்றும் பிற வகை பறவைகள் மற்றும் ஓரளவிற்கு வெளவால்கள்.

தொடர்ச்சியான சிகிச்சையில் அதே செயல்படும் உட்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்ட தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். இது பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட உட்பொருளுக்கு எதிர்ப்பைத் தூண்டக்கூடும்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery