நைட்ரஜன் (N) குறைபாடு

Class: ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்
Common Name: நைட்ரஜன் (N) குறைபாடு
Symptoms:

The main symptom is leaf chlorosis. Individual leaves will become pale and yellow. In cereals, yellow discoloration from the leaf tip creates a “V” shape.

In Short:

Nitrogen is a macronutrient that all plants need and is a key component in many important organic compounds such as amino acids, nucleic acids, and proteins.

Nitrogen uptake in plants occurs in the form of NO3− (ammonium nitrate), NH4+ from the soil, or N2 from the atmosphere with the aid of nitrogen-fixing bacteria.

All in all, the total content of nitrogen varies from 2 to 4% in dry plant matter.

Control Measures

உரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான சரியான அளவு, நேரம் மற்றும் முறை ஆகியவை தாவரம், மண்ணின் வகை, வளர்ச்சிக் கட்டம் மற்றும் செயல்படுத்தும் முறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

யூரியா, அம்மோனியம் நைட்ரேட் மற்றும் கால்சியம் அம்மோனியம் நைட்ரேட் ஆகியவை நைட்ரஜனை அடிப்படையாகக் கொண்ட சில பொதுவான உரங்கள் ஆகும்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery