ఉబ్బురోగం మరియు వాపు

Class: శరీర శాస్త్రవేత్తల డిసార్డర్
Common Name: ఉబ్బురోగం మరియు వాపు
Potential Host:

All plants can be affected by oedema

Symptoms:

Formation of numerous small, water-soaked blisters appear mainly along the veins of the undersides of leaves. These blisters will erupt forming brown, corky growths. In time, the leaves may turn yellow and fall off.

In greenhouses, oedema formation can take place within hours.

In Short:

This disorder occurs mainly during a sudden change of climate when humidity goes up rapidly and temperatures drop quickly. Such a change within a short period of time will result in plants taking up more water than their leaves can transpire. The outcome will be an excess of watery fluid accumulating in the plant tissues.

Control Measures

నీటిపారుదల మొత్తాన్ని తాత్కాలికంగా తగ్గించడం లాంటి తేమ స్థాయిలను తగ్గించడానికి గాను చర్యలు తీసుకోండి. మూసివేసిన నిర్మాణాలలో, పొడి ఆకులను ప్రోత్సహించడానికి గాలి ప్రసరణను మెరుగుపరచండి మరియు నెట్ కర్టెన్లతో గాలిప్రసరించే ప్రాంతాలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా తడిపే వ్యవధుల సమయంను తగ్గించండి.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery