ఆలివ్ పండు ఈగ

Class: కీటకాలు
Common Name: ఆలివ్ పండు ఈగ
Scientific Name: Bactrocera oleae and Dacus oleae
Potential Host:

Olive

Who Am I?

The olive fruit fly is considered a serious pest in olive crops with worldwide reports of infestation levels reaching up to 100% the field.

Female olive fruit flies sting (lay eggs) inside mature fruits. Infested fruits develop dark purplish dots and small bumps on their peel. As time progresses, eggs hatch and larvaes feed on internal tissues by tunneling through the interior of fruits. This leaves the fruits susceptible to a secondary pathogen invasion. Another important fact is that infested fruits tend to drop.

Control Measures

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

పండు పండినప్పుడు, గుడ్డు-పెట్టే ఆడవారికి ఇది ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. అగ్రికవచ హెచ్చరికలు అందుకోబడినప్పుడు పొలంలో జాడకనుగొనడం ప్రారంభించండి.

సామూహిక సంగ్రహణ కోసం రూపొందించిన వాణిజ్యపరంగా లభించే ఉచ్చులను ఉపయోగించండి. ఒక క్రమమైన పర్యవేక్షణ దినచర్యతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాంప్రదాయిక చికిత్సలకు ఉచ్చులు సరైన ప్రత్యామ్నాయం.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

డైమెథోయేట్, ఫెన్థియాన్, డైక్లోర్వోస్, మరియు డెల్టామెట్రిన్.

స్పైనోసాడ్-ఆధారిత ఉత్పత్తులు.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery