பாம் டேட் செதில்

Class: பூச்சிகள்
Common Name: பாம் டேட் செதில்
Scientific Name: Parlatoria blanchardi
Potential Host:

Dates

Who Am I?

Palm date scale are a sap-sucking insect of palms that tend to feed and form colonies along palm fronds (leaves). Adults have several millimeter long, oval bodies that are covered with a waxy layer which gives them a grayish-white color. Once settled, females protect and cover their eggs, thus remain mostly immobile. Palm date scale is considered to be a minor pest of low agricultural significance. In very high infestation levels, palm date scale can cause tissue necrosis, on young palm trees that are several years old.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

புப்ரோஃபெசின், தியாமெத்தோக்ஸாம், ஃபைப்ரோனில் மற்றும் பைரிபிராக்ஸிஃபென்.

வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் கனிம எண்ணெய்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery