பேரி இலைச்சுருட்டை

Class: பூஞ்சை
Common Name: பேரி இலைச்சுருட்டை
Scientific Name: Taphrina deformans
Potential Host:

Peach, plum, nectarine, and almond

Who Am I?

Peach leaf curl is caused by the fungus Taphrina deformans and is a common fungal disease that infects several plant species. Though, peaches are the most susceptible crop and hence the name.

The pathogen can be found on the host’s branches, buds, and bark. It can survive harsh weather conditions, withstanding summer’s high temperatures and prolonged dryness.

At the end of a dormancy period, the fungus activity extends due to significant wetting events. As the weather changes and the flower buds swell, water splashes from irrigation or rain and causes fungus spores to reach the buds. That’s where the infection takes place, despite the fact that no green tissue is present.

After the pathogen enters the host, it stimulates cells, which leads to abnormal growth. Visual symptoms first appear as reddish areas on newly emerged leaves. With time, swelling and leaf distortion cause fungus spores to break outside, release into the air, and infect new tissues.

As the disease progresses, leaves may fall and be replaced by a new set of healthier leaves if a period of low humidity is present during their development. The loss of leaves during springtime results in decreased fruit production, defoliation, and could expose branches to sunburn.

Control Measures

நோயைக் கட்டுப்படுத்துவது வரும்முன் தடுப்பதுடன் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறது. வளர்ச்சியின் பௌதிகக் கட்டத்தைப் பொறுத்து, குறிப்பிட்ட நேரத்தில் 2 தெளிப்புச் சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வது மிகவும் பொதுவானது. மொட்டுகள் வீங்குவதற்கு முன் முதல் சிகிச்சை செயல்படுத்தப்படுகிறது, இரண்டாவது சிகிச்சை மொட்டு வீக்கத்திற்கு அருகில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

டைதியானன், கேப்டான், செப்பு -ஐ அடிப்படையாக கொண்ட பூசணக்கொல்லி மற்றும் போர்டியாக்ஸ் கலவை.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery