பொட்டாசியம் (K) குறைபாடு

Class: ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்
Common Name: பொட்டாசியம் (K) குறைபாடு
Symptoms:

Drying of tips and along leaf edges (oldest leaves affected first)

Interveinal chlorosis along leaf margins

Ragged appearance (dried leaf tissue falls from leaflet edges)

Delayed maturity and poor yields

Uneven ripening of fruits

In Short:

Potassium is one of the three primary macronutrients required in high amounts by all plants. Potassium is what the “K” stands for in “N. P. K.” fertilizers. K+ is the most abundant cation found in plants cells.

Potassium plays many important regulatory roles in plant development processes; it affects osmotic regulation and is involved in the opening and closing of stomata. Therefore, it affects photosynthesis and water regime in plants.

When potassium uptake is inadequate, the stomata responds slowly. This results in less water circulation in plants, making them more susceptible to drought and temperature changes.

Control Measures

அதிகளவு பயிர் உற்பத்தியானது, மண்ணில் பொட்டாசியத்தை விரைவாகக் காலி செய்துவிடும். வழக்கமாக, பொட்டாசியம் உரங்கள் நாற்று நடும்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தளர்வான மண்ணைக் கையாளும் போது அல்லது மண்ணில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் சரிசெய்யும் தாதுக்கள் இருக்கும்போது, பொட்டாசியம் உரங்களைப் பலமுறை பயன்படுத்துவது தேவைப்படுகிறது. பொட்டாசியம் குளோரைடு (KCl) அல்லது மியூரியேட் ஆஃப் பொட்டாஷ் (MOP) பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொட்டாசியம் உரங்களாகும். பொட்டாசியம் நைட்ரேட் (KNO3) அதிக நீர் கரைதிறன் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதால், அது ஃபோலியர் தெளிப்பான்களில் அல்லது பாசனவழி உரமிடலில் பயன்படுத்தப்படுவதாக அறியப்படுகிறது.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery