சிவப்புச் சிலந்திப் பூச்சிகள்

Class: பூச்சிகள்
Common Name: சிவப்புச் சிலந்திப் பூச்சிகள்
Scientific Name: Red mites is a common name for several important species of mites such as Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus, Panonychus ulmi, and Panonychus citri.
Potential Host:

There are hundreds of different cultural crops, including peppers, tomatoes, eggplants, cucumbers, squash, watermelon and melon, beans, peas, citrus, papaya, strawberry, shade trees, shrubs, flowers, and more ornamental plants.

Who Am I?

Small arthropods are classified as Arachnida and members of the Tetranychidae family, along with hundreds of different species. They are distributed worldwide and considered a persistent concern for farmers in warm, arid, and dry weather regions.

When weather conditions are right, a female is able to lay up to seven eggs a day and will do so on the underside of leaves. Adults feed upon plant tissues leaving yellowish nourishing marks.

Red mite presence in fields could go unnoticed until infestation reaches a critical point were damage to plants is clearly visible.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டுக்கு, முழுப் பகுதியையும் உயர் அழுத்தம், அதிக அளவு நீர் கொண்டு தெளிப்பது தேவைப்படுகிறது. தெளிப்புகளுக்கான நிலையான அல்லது மாறும் காலஅட்டவணையை வகுத்து வைத்திருப்பது ஒரு பொதுவான உத்தியாகும்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

பிஃபெனாசேட், ஏஸ்க்வினோசில், சைஃப்ளூமெட்டோஃபென், மில்பெமெக்டின், ஸ்பைரோமெஸிஃபென், அபாமெக்டின் மற்றும் பிரிமிடிஃபென். பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில், கனிம எண்ணெய் அல்லது வேப்ப எண்ணெய் -ஐ தெளிப்புக் கலவையில் சேர்ப்பது முடிவுகளைக் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவிற்கு மேம்படுத்தலாம்.

வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் கனிம எண்ணெய்.

பைட்டோசியுலஸ் பெர்சிமிலிஸ் என்பது வணிகரீதியாகக் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நன்கு அறியப்பட்ட, நன்மை பயக்கும் வேட்டையாடும் சிற்றுண்ணி ஆகும்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery