సిరియన్ థ్రిప్స్

Class: కీటకాలు
Common Name: సిరియన్ థ్రిప్స్
Scientific Name: Retithrips syriacus
Potential Host:

Grapevines, pomegranate, persimmon, avocado, cotton, roses, and myrtle.

Who Am I?

This specie of thrips is somewhat sluggish in comparison to other members of the Thripidae family. Adults are brown to black in color, while nymphs are a bright red color and live in scattered colonies on leaves surfaces.

The symptoms are caused by thrips feeding on different plant parts and result in the formation of silvery patches on leaves and fruits.

Control Measures

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

డైమెథోయేట్ మరియు బైఫెన్థ్రిన్.

స్పైనోసాడ్-ఆధారిత ఉత్పత్తులు.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery