ரைஸ் பிளாஸ்ட்

Class: பூஞ்சை
Common Name: ரைஸ் பிளாஸ்ட்
Scientific Name: Magnaporthe oryzae and Magnaporthe grisea
Potential Host:

Rice

Symptoms:

The name of the disease is derived from the visual symptoms it causes to rice plants. When conditions are favorable, plant tissues become undergo necrosis and heavily infected leaves will appear burnt from a distance.

Rice blast can cause lesions on leaves, leaf collars, nods, stems, panicles and grains. In about 90% of the time, panicles and grains exhibit visual symptoms, while leaf sheets and roots do not show symptoms.

Initially, purple spots are formed on young leaves. With time, the spots become spindle-shaped. Large lesions usually develop a diamond shape with grayish center and brown margin. Infection on the necks can be fatal; it can lead to a condition called neck blast in which the entire panicle might fall over.

Who Am I?

Rice blast disease is the most devastating plant diseases in rice. The damages it can inflict and potential yield losses are so great that rice blast disease has been ranked among the most important plant diseases in the world. Rice blast is found throughout most of the rice growing countries.

The disease favors temperatures around 24 degrees Celsius and long periods of high moisture conditions, which are commonly found throughout flooded rice fields.

The fungus produces conidia (spores of an asexual reproduction). Under windy conditions, conidia become airborne, eventually descending on other rice plants where it will germinate and cause new infections. When warm and wet weather is present, the formation of new conidia occurs within hours. Sources of inoculum include infected seeds and overwintering of spores on volunteer plants.

Control Measures

நோய்க்குத் தடுப்பாற்றலைக் கொண்ட தாவர வகைகள் மற்றும் விதைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உயர்தர, நோய்-இல்லாத விதைகளை நடவு செய்வது எப்போதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

போதுமான இடைவெளியை நிர்வகிக்கவும்: வெளிச்சம் ஊடுருவ முடிவதற்கு, அதிக அடர்த்தியுடன் நடவு செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.

போதுமான உரமிடல்: நைட்ரஜன் உரங்களை அதிகளவு பயன்படுத்துவது பெரும்பாலும் மகசூலை கணிசமாக அதிகரிக்கத் தவறிவிடும், மேலும் அரிசி வெடிப்பை ஏற்படுத்தும் புதிய தொற்றுகளை அதிகரிக்கும்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

ஹெக்ஸகோனசோல், ட்ரைசைக்ளாஸோல், புரோக்ளோராஸ், கார்ப்ரோபமிட், அஸோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் மற்றும் கார்பன்டசிம்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery