రూట్-నాట్ గోళక్రిములు

Class: నులి
Common Name: రూట్-నాట్ గోళక్రిములు
Scientific Name: Specie of the genus Meloidogyne
Potential Host:

Thousands of different plants species for farming and gardening, including field crops, vegetables, herbs, grasses, and ornamental plants.

Who Am I?

Root-knot nematodes are microscopic worms and are an obligatory parasite (organism that relies on its host for reproduction). These worms live in the soil and can severely damage plant roots.

As infestations progress, galls will gradually form along the roots of infected plants. Typical symptoms are chlorosis of new foliage, impaired growth, and reduction in yields.

Control Measures

కలుషితమైన మట్టితో సంబంధం ఉన్న అన్ని వ్యవసాయ సాధనాలను క్రిమిసంహారక ప్రక్రియ చేయండి.

రూట్-నాట్ గోళక్రిములను విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి, నాటడానికి ముందు పొగబారించడం చేయండి. మట్టి క్రిమిసంహారక ముందు లేదా తరువాత లేదా మెటమ్ – సోడియం వాడకంతో కూడిన ప్రామాణిక మట్టి క్రిమిసంహారక పూయడంలో భాగంగా అమలు చేయబడవచ్చు.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

1,3-డైక్లోరోప్రొపెన్, డైమెథిల్ డైసల్ఫైడ్, మరియు ఫ్లుయెన్సల్ఫోన్.

పెరుగుతున్న కాలం సంవత్సరంలో ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్న సందర్భాలలో, గోళక్రిముల యొక్క అదనపు అణచివేత అవసరం కావచ్చు.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

ఓక్సామిల్, కాడుసఫోస్, మరియు ఫెనామిఫోస్.

బాసిల్లస్ ఫిర్ముస్

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery