ரோஜா கரும்புள்ளி

Class: பூஞ்சை
Common Name: ரோஜா கரும்புள்ளி
Scientific Name: Diplocarpon rosae
Potential Host:

Roses

Who Am I?

Rose black spot is an important fungal disease of roses that is mostly active towards the end of spring. The fungus overwinters in infected plant debris from the previous season.

The fungus causes black spots to form on the upper surfaces of leaves. Defoliation can occur in heavily infected plants. Rain, overhead irrigation, and any other water-splashing sources triggers spores from infected plants debris.

Rose black spot tolerates a broad range of weather conditions, thus it allows symptoms to develop throughout the season.

Control Measures

நோய்க்குத் தடுப்பாற்றலைக் கொண்ட தாவர வகைகள் மற்றும் விதைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

அஸோக்ஸிஸ்ட்ரோபின்,ட்ரைஃப்ளோக்சிஸ்ட்ரோபின், மைக்ளோபோட்டனில், பென்கனசோல், பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின்மற்றும் கிரெசோக்சிம்-மீத்தைல்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery