உப்புத்தன்மை

Class: உயிரற்ற அழுத்த
Common Name: உப்புத்தன்மை
Symptoms:

Toxic levels of sodium chloride (table salt) cause salt damage to crops. High concentrations of sodium chloride can have a devastating impact on seed germination and create osmotic stress causing plants to become water deficit. High concentrations of sodium chloride can also cause ion imbalances and toxicity that is seen on older leaves as burned tips, which can develop into more extended necrosis.

Control Measures

நடவு செய்வதற்கு முன் மண்ணில் உப்புகளின் அளவை சரிபார்க்கவும். சோடியம் குளோரைடு, மண்ணின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகள், மற்றும் நீர் ஆதாரத்தின் தரம் ஆகியவற்றினால் பயிர் எளிதில் பாதிக்கப்படுவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். தேவைப்பட்டால், உப்புகளைக் கழுவி ஒதுக்கி வைப்பதற்கு ஒட்டுமொத்த வடிகால் அமைப்பையும் மேம்படுத்துகின்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கவும் அல்லது பயிர்களை நடவு செய்வதற்கு முன்னர் பல உயர் கொள்ளளவு நீர்ப்பாசன நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கவும்.

குறிப்பாக கனமழைக்குப் பிறகு, உப்புத்தன்மை கண்ணுக்குத் தெரியும் வகையில் இருக்கிறதா என்று தொடர்ந்து ஆராயுங்கள். கடுமையான சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்க உரிய நேரத்தில் பதில் நடவடிக்கை எடுக்க இது உதவும்.

குறிப்பு: வழக்கமான மற்றும் சமச்சீரான உரமிடலை நிறுத்துவது அல்லது அதன் கால அட்டவணையைக் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவிற்குக் குறைப்பது இந்த நிலைமையை பாதிக்காது. இது உண்மையில் அதிக தீங்கை விளைவிக்கலாம், ஏனெனில் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் இதனால் குறையலாம்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery