మృదువైన కీటకాలు

Class: కీటకాలు
Common Name: మృదువైన కీటకాలు
Scientific Name: Members of the Coccidae family: Ceroplastes floridensis, Ceroplastes rusci, Saissetia oleae, Coccus hesperidum, Saissetia coffeae, Protopulvinaria pyriformis, and more
Potential Host:

Citrus

Who Am I?

Soft scale insects small and covered with a waxy-like unseparated layer of secretion. They are usually found on many crops, but have a slight preference for citrus. Female soft scale insects search for feeding spots on plant parts, including foliage, twigs, and fruits. The eggs are laid underneath the female soft scale body. Though, females have the ability to translocate to new feeding spots. Heavy feeding causes sooty mold on excreted honeydew and can reduce photosynthesis.

Control Measures

కత్తిరింపు: సాధ్యమైనప్పుడు, సోకిన మొక్కల భాగాలను తొలగించండి.

సమయం: ప్రారంభ దశలలో కీటకాల సంక్రమణలను అధిగమించడం సులభం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పొలాన్ని నిత్యం పర్యవేక్షించండి మరియు పై సంకేతాల కోసం శోధించండి.

ప్రపంచంలోని ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించే ఉత్పత్తులు ఈ క్రింది పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు:

ఇమిడాక్లోప్రిడ్, అసెటమిప్రిడ్, స్పైరోటెట్రామాట్, సల్ఫోక్సాఫ్లోర్, మరియు పైరిప్రాక్సిఫెన్.

వేసవి నూనె.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery