Bệnh mốc bồ hóng

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh mốc bồ hóng
Tên khoa học: A collective of different sac fungi (Ascomycota)
Cây trồng:

There is a wide range of ornamental and cultural crops that can develop on the surfaces where honeydew is present.

Tôi là ai?

Sooty mold is a general name for a collection of different species of fungi that grow on the honeydew secretions found on plants. The existence of such sugary substances on plants is often related to the presence of sap-sucking insects and could point to a possible pest infestation. Aphids, mealybugs, whiteflies, cicadas, and scales are just a few examples, but tend to be the most well-known ones.

Those insects feed from the plant using their mouths to suck up sugary fluids. They can’t utilize all of the nutrients inside the fluid; therefore, they assimilate what they need and excrete the rest as the byproduct we call “honeydew.” Wherever there is honeydew, let it be leaves, twigs, fruits, or concrete, sooty molds can develop.

Mycelium is black and can give leaves or other plant parts the appearance of being covered with a layer of soot (hence the name.)

Sooty molds can damage the plant by coating the leaves to the point where reduction in sunlight is critical. Without enough sunlight, photosynthesis is reduced, thus leading to slower plant growth. In addition, coated leaves might prematurely age causing premature leaf drop.

Các biện pháp kiểm soát:

Việc xuất hiện nấm mốc bồ hóng là do sự phá hoại của sâu hại trước đây hoặc đang diễn ra cần được loại bỏ.

Để loại bỏ nấm mốc, hãy rửa dịch ngọt bằng cách sử dụng với lượng lớn sản phẩm công nghiệp chất tẩy rửa được sản xuất dành riêng cho nông nghiệp.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh