பச்சாடைப் பூச்சி

Class: பூச்சிகள்
Common Name: பச்சாடைப் பூச்சி
Scientific Name: Species of several genera belonging to the Pentatomidae family
Potential Host:

Peach, apple, nectarine, pear, tomato, soy, peach, apricot cherry, raspberry, wheat, pecan, cotton, pea, rice, alfalfa, and corn

Who Am I?

Stink bugs (pentatomids) were given their name due to the malodor they secrete as a defense mechanism when injured or in the presence of humans. The Pentatomidae family contains tens of genera that have hundreds of different species from which only several are considered significant pests: brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys), green stink bug (Nezara viridula and Acrosternum hilare), rice stink bug (Oebalus pugnax pugnax), brown stink bug (Euschistus servus), and one spotted stink bug (Euschistus variolarius).

Stink bugs are agricultural pests capable of rapidly reproducing; females can lay up to 400 eggs during their lifespan. Stink bugs cause significant damage to fruit and vegetable crops. Stink bug infestations are likely to cause an overall reduction of yields. Damage is inflicted when stink bugs feed on plant parts, especially on fruits which can lead to poor quality fruits that are unfit for the market. One of the main symptoms is scarring of fruit peels from necrotic zones. Important fact: stink bugs can feed and survive on uncultivated plants and weeds.

Control Measures

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வயல்வெளியை வழக்கமாகக் கண்காணித்து, மேற்கண்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று ஆராயுங்கள்.

உட்புறக் கட்டமைப்புகளை வளர்க்கவும்: கட்டமைப்பை மூடவும், மேலும் வலைகளில் துளைகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

லாம்ப்டா சைஹலோத்ரின், பைஃபெந்த்ரின், சைப்பர்மெத்ரின், ஸெட்டா-சைப்பர்மெத்ரின் மற்றும் மெத்தோமைல்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery