வெப்பத்தாக்குதல்

Class: உயிரற்ற அழுத்த
Common Name: வெப்பத்தாக்குதல்
Symptoms:

On fruits: Sunscald occurs on the sides exposed to direct sunlight and leads to a sudden rise of fruits’ internal temperature which causes tissue damage. It first appears as a wrinkled area that can be soft and lighter in color than surrounding tissue. This area later turns white and paper-like. The affected area often turns black due to the colonization of fungi that live on dead tissue. Fruit near maturity are more sensitive to sunscald injury than immature fruits.

In vegetables, symptoms are similar in appearance to those of blossom-end rot, but they appear on the surfaces exposed to direct sunlight. In citrus crops, symptoms are similar in appearance to those of rust mites.

On bark: Citrus, mango, avocado, lychee, nectarine, apples, fig, and many more are considered susceptible. Their bark, branches, and stems are easily injured and die from exposure to direct intense sunlight. Symptoms usually include cracking of bark, splitting of the stem, and burned and scorched like branches.

On leaves: Unusually large areas of light to white colored pigment appear and sometimes scorched and dried leaves.

In Short:

Sunscald refers to a condition that occurs when plants are exposed to intense heat stress such as direct sunlight. Some plant species are more susceptible than others, but broadly speaking, the most affected parts are the leaves, stems, bark, and fruits.

Control Measures

தடுத்தல்: தாவரங்களை அடையும் சூரிய ஒளியின் தீவிரத்தை குறைக்கவும்.

கோடைக்காலம் போன்ற சூழ்நிலைகள் எதிர்பார்க்கப்படும்போது, முறையான உரமிடல் மற்றும் நீர்ப்பாசனத்தைக் கொண்டு தழைகள் ஆரோக்கியமாகவும் அதிகமாகவும் வளர வழிசெய்யவும்.

சாத்தியமிருந்தால், உங்கள் பயிர்களை நிழல் தரும் வலைகளால் மூடி வைக்கவும்.

பழத்தோட்டத்தில், நேரடி சூரிய ஒளியின் தீவிரத்தை குறைக்க மரத்தின் தண்டுகளில் சிறப்பு வெள்ளை பெயிண்ட் அடிக்கவும் அல்லது அதற்கென தயாரிக்கப்பட்ட பொருளைத் தண்டுகளைச் சுற்றி கட்டுங்கள்.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery