தக்காளி மஞ்சள் இலைச்சுருட்டை வைரஸ்

Class: வைரஸ்கள்
Common Name: தக்காளி மஞ்சள் இலைச்சுருட்டை வைரஸ்
Potential Host:

Tomato, bean, and pepper

Who Am I?

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is a member of the begomoviruses genus. TYLCV is mainly spread by whiteflies (Bemisia tabaci) and is common around the world. TYLCV has a major influence on worldwide tomato production; it is responsible for the reduction of tomato yields and the quality of tomatoes.

At an early stage of the growing season, young infected tomato plants exhibit severe stunting with one or more symptoms, including: a “bushy appearance” caused by smaller than usual leaflets, yellowing and curling of leaves, and yield reductions.

Control Measures

வைரஸ்களுக்குச் சிகிச்சைகள் எதுவும் இல்லை. பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களைக் குணப்படுத்த முடியாது; எனவே, வைரஸ் பரவுவதைத் தடுப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரு சில தாவரங்கள் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், தாவரங்களை வயலில் இருந்து அகற்ற வேண்டும்.

நோய்க்குத் தடுப்பாற்றலைக் கொண்ட தாவர வகைகள் மற்றும் விதைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உட்புறக் கட்டமைப்புகளை வளர்க்கவும்: கட்டமைப்பை மூடவும், மேலும் வலைகளில் துளைகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

பூச்சிகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிய, பூச்சிக் கண்காணிப்பு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தவும் (பொறிகள் போன்றவை).

வெள்ளை ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கான பொதுவான கட்டுப்பாடானது சைப்பர்மெத்ரின், டெல்டாமெட்ரின், பைஃபெந்த்ரின், டையாஃபெந்தியுரான், தியாமெத்தோக்ஸாம், இமிடாக்ளோப்ரிட், அசெட்டமிப்ரிட், புப்ரோஃபெசின், ஸ்பைரோமெஸிஃபென், சயன்ட்ரானிலிப்ரோல், ஸ்பைரோடெட்ராமேட், மற்றும் செயற்கை டெர்பென்ஸ் செனோபோடியத்தின் சாரம் போன்ற பூச்சிக்கொல்லிகளின் அடிக்கடி பயன்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

ஆஸாடிராச்டின், கொழுப்பு அமிலங்களின் பொட்டாசியம் உப்பு, பியூவெரியா பாசியானா ஸ்ட்ரெயின் GHA வேப்ப எண்ணெய் மற்றும் பிற தாவர எண்ணெய்கள்.

அம்ப்லிசியஸ் ஸ்விர்ஸ்கி என்பது வணிகரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய வேட்டையாடும் சிற்றுண்ணியாகும், இது வெள்ளை ஈக்கள் பெருகுவதைக் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவுக்குக் கட்டுப்படுத்தும் திறன் கொண்டது.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery