వెర్టిసిల్లియం విల్ట్

Class: శిలీంధ్రాలు
Common Name: వెర్టిసిల్లియం విల్ట్
Scientific Name: Primarily caused by two fungi: Verticillium dahliae and Verticillium albo-atrum
Potential Host:

Tomato, potato, pepper, eggplant, cucumber, melon, pumpkin, watermelon, broccoli, cabbage, cauliflower, celery, garlic, kohlrabi, lettuce, onion, peas, radish, spinach, and turnip

Who Am I?

Verticillium wilt is a fatal disease that affects a wide range of vegetable crops. The pathogen survives in the soil as dormant microsclerotia (small survival bodies) and favors cool to moderate weather conditions. Plant debris can serve as an overwintering site for these fungi. Both Verticillium species cause nearly the same symptoms.

Initial symptoms of Verticillium wilt include the sudden yellowing of foliage that typically appears on one side of leaves. Generally, older leaves are affected first. The symptoms progress up the plant; eventually the entire plant becomes affected and dies.

Peeling away the outer layers of affected stems or branches may reveal a brown streak in the vascular tissue. Infected plants may exhibit wilting during the hottest part of the day, but can recover at night.

Control Measures

నియంత్రణ చర్యలు లేవు; అందువల్ల, నివారణపై దృష్టి ఉండాలి.

పంట మార్పిడి: సంవత్సరం తరువాత సంవత్సరం ఒకే పొలంలో వ్యాధికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్న పంటలను పండించకండి.

నిరోధక రకాలు: వెర్టిసిలియం విల్ట్‌కు నిరోధక రకాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, కొన్ని టమోటా రకాలు వైవిధ్య పేరు కోసం “V” అక్షరంతో గుర్తించబడతాయి.

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

నేల క్రిమిసంహారకం

కార్బెండజిమ్ మరియు ప్రొపామోకార్బ్.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery