Bệnh héo verticillium

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh héo verticillium
Tên khoa học: Primarily caused by two fungi: Verticillium dahliae and Verticillium albo-atrum
Cây trồng:

Tomato, potato, pepper, eggplant, cucumber, melon, pumpkin, watermelon, broccoli, cabbage, cauliflower, celery, garlic, kohlrabi, lettuce, onion, peas, radish, spinach, and turnip

Tôi là ai?

Verticillium wilt is a fatal disease that affects a wide range of vegetable crops. The pathogen survives in the soil as dormant microsclerotia (small survival bodies) and favors cool to moderate weather conditions. Plant debris can serve as an overwintering site for these fungi. Both Verticillium species cause nearly the same symptoms.

Initial symptoms of Verticillium wilt include the sudden yellowing of foliage that typically appears on one side of leaves. Generally, older leaves are affected first. The symptoms progress up the plant; eventually the entire plant becomes affected and dies.

Peeling away the outer layers of affected stems or branches may reveal a brown streak in the vascular tissue. Infected plants may exhibit wilting during the hottest part of the day, but can recover at night.

Các biện pháp kiểm soát:

Không có biện pháp kiểm soát; do đó, cần tập trung vào việc phòng ngừa.

Luân canh Cây trồng: Không trồng những loại cây trồng dễ bị bệnh trên cùng một ruộng năm này qua năm khác.

Giống Kháng bệnh: Có nhiều giống kháng bệnh héo verticillium. Chẳng hạn, một số giống cà chua được đánh dấu bằng chữ cái “V” ở tên giống.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Khử trùng đất

carbendazim và propamocarb.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh