తెల్ల ఈగ

Class: కీటకాలు
Common Name: తెల్ల ఈగ
Scientific Name: Bemisia tabaci
Potential Host:

Tomato, pepper, squash, melons, cucumber (and other cucurbitaceae members), broccoli, cauliflower, cabbage (and other brassica members), cotton, carrots, potato, and fresh herbs such as basil and mint

Who Am I?

Whitefly is a multi-host with considerable differences that exist in appearance between adult and nymph stages. Females can lay dozens of eggs, usually on the underside of leaves. Nymphs feed by stabbing into the plant with their mouth-parts, sucking up sap from the phloem, and excreting honeydew (a sugar-rich substrate that promotes the growth of sooty mold.) The adults are white and capable of flying, hence the name.

Damage to hosts is caused directly from feeding and indirectly from honeydew. However, their ability to spread viruses have the greatest economic impact. Whitefly vector plant viruses like Begomoviruses, which is a group of plant viruses such as TYLCV in tomatoes and CYSDV in cucurbits. Whiteflies transmit Begomoviruses to host plants.

Control Measures

లోపల నిర్మాణాలను పెంచుకోండి: నిర్మాణాన్ని మూసివేసి, వలలను రంధ్రాలు లేకుండా ఉంచండి.

పారిశుధ్యం: కలుపు మొక్కలు, మొక్కల శిధిలాలు, దెబ్బతిన్న భాగాలు, అవాంఛిత మొక్కల పెరుగుదల మరియు దగ్గర్లోని పండించని మరియు అసురక్షితమైన మొక్కలను తొలగించడం ద్వారా పంటల సమీప పరిసరాలను చక్కగా ఉంచండి.

కీటకాల జనాభాను గుర్తించడానికి తెగులు పర్యవేక్షణ పద్ధతులను (ఉచ్చులు లాంటివి) ఉపయోగించండి.

తెల్ల ఈగ జనాభా సాధారణ నియంత్రణకు సైపర్‌మెథ్రిన్, డెల్టామెట్రిన్, బైఫెన్థ్రిన్, డయాఫెన్థియురాన్, థియామెథోక్సామ్, ఇమిడాక్లోప్రిడ్, అసెటమిప్రిడ్, బుప్రోఫెజైన్, స్పైరోమెసిఫెన్, సియాన్‌ట్రానిలిప్రోల్, స్పైరోటెట్రామాట్, మరియు సింథటిక్ టెర్పెన్స్ చెనోపోడియం యొక్క సారం లాంటి పురుగుమందుల యొక్క తరచుగా పూయడం చేయాలి.

అజాదిరక్టిన్, కొవ్వు ఆమ్లాల పొటాషియం ఉప్పు, బ్యూవేరియా బాస్సియానా జాతి GHA వేప నూనె, మరియు ఇతర మొక్క నూనెలు.

అంబ్లిసియస్ స్విర్స్కి అనేది వాణిజ్యపరంగా లభించే దోపిడీ పురుగు ఇది తెల్ల ఈగ జనాభాను గణనీయంగా నియంత్రించగలదు.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery