జింక్(Zn) లోపం

Class: పోషకాహార లోపాల
Common Name: జింక్(Zn) లోపం
Symptoms:

The Initial symptoms include interveinal chlorosis on young leaves, which can be similar to those of iron deficiency. In later stages of zinc deficiency, newly emerged leaves will likely to be narrow and remain small. Symptoms that might occur as the severity level increases are shortening of the internodes, necrotic spots, and bronzing of the leaves.

In Short:

Zinc is an important micronutrient needed in small quantities by all plants. Within the plant, it functions as an activator of enzymes and is involved in the producing the growth hormones. A zinc deficiency can result in poor plant growth and development.

Control Measures

మట్టిలో జింక్ సల్ఫేట్ (ZnSO4) లేదా జింక్ ఆక్సైడ్ (ZnO) జోడించండి. క్షారీయత గల (అధిక pH) నేలలలో, జింక్ యొక్క చెలాటెడ్ రూపం (Zn-EDTA) జింక్ యొక్క అకర్బన రూపంతో పోలిస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది.

ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతి జింక్ సల్ఫేట్ లేదా చెలేట్ పిచికారీ చేయడం.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery