குதிரை மசால் தேமல் வைரஸ் (AMV)

Class: வைரஸ்கள்
Common Name: குதிரை மசால் தேமல் வைரஸ் (AMV)
Potential Host:

Pepper, potato, tomato, tobacco, eggplant, alfalfa, clover, and legumes

Who Am I?

Alfalfa mosaic virus, the only member of the alfamovirus genus, is a viral disease transmitted by aphids, seeds, and mechanical means such as grafting. AMV symptoms vary depending on the crop and include, but are not limited to, bleached leaves and leaves exhibiting yellow-white mosaic patterns often seen without distortion. Plants infected in an early growth stage are likely to remain small.

*Note that in some instances, symptoms can disappear without leaving a trace.

Control Measures

வைரஸ்களுக்குச் சிகிச்சைகள் எதுவும் இல்லை. பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களைக் குணப்படுத்த முடியாது; எனவே, வைரஸ் பரவுவதைத் தடுப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரு சில தாவரங்கள் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், தாவரங்களை வயலில் இருந்து அகற்ற வேண்டும்.

கால நேரம்: ஆரம்பக் கட்டங்களில் பூச்சித் தொல்லைகளைச் சமாளிப்பது எளிது, மேலும் அதற்கான செலவு மிகவும் குறைவாகும். வாராந்திர அடிப்படையில் வயல்வெளியைக் கண்காணித்து, நோய் பரப்பும் பூச்சிகள் உள்ளதா என்று தேடுங்கள்.

துப்புரவு: களைச்செடிகள், தாவரக் குப்பைகள், சேதமடைந்த பாகங்கள், தேவையற்ற தாவர வளர்ச்சி மற்றும் சாகுபடி செய்யப்படாத மற்றும் பாதுகாக்கப்படாத அருகிலுள்ள தாவரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் பயிர்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

உட்புறக் கட்டமைப்புகளை வளர்க்கவும்: கட்டமைப்பை மூடவும், மேலும் வலைகளில் துளைகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

உலகின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தயாரிப்புகளில் பின்வரும் உட்பொருட்கள் இருக்கலாம்:

ஃப்ளோனிகாமிட், பைமெட்ரோசின், சல்பாக்சாஃப்ளோர், இமிடாக்ளோப்ரிட், தியாமெத்தோக்ஸாம், அசெட்டமிப்ரிட், பைஃபெந்த்ரின், சைப்பர்மெத்ரின் மற்றும் குளோர்பைரிஃபோஸ்.

ஆஸாடிராச்டின், வேப்ப எண்ணெய், பைரெத்ரின்ஸ்மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்களின் பொட்டாசியம் உப்பு.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Caution and careful notice should be taken when using any plant protection products (insecticides, fungicides, and herbicides). It is the grower’s sole responsibility to keep track of the legal uses and permissions with respect to the laws in their country and destination markets. Always read the instructions written on labels, and in a case of contradiction, work in accordance to the product label. Keep in mind that information written on the label usually applies to local markets. Pest control products intended for organic farming are generally considered to be less effective in comparison to conventional products. When dealing with organic, biologic, and to some extent a small number of conventional chemical products, a complete eradication of a pest or disease will often require several iterations of a specific treatment or combination of treatments.

Image Gallery