Bệnh tuyến trùng nút rễ

Lớp học: Tuyến trùng
Tên gọi chung: Bệnh tuyến trùng nút rễ
Tên khoa học: Specie of the genus Meloidogyne
Cây trồng:

Thousands of different plants species for farming and gardening, including field crops, vegetables, herbs, grasses, and ornamental plants.

Tôi là ai?

Root-knot nematodes are microscopic worms and are an obligatory parasite (organism that relies on its host for reproduction). These worms live in the soil and can severely damage plant roots.

As infestations progress, galls will gradually form along the roots of infected plants. Typical symptoms are chlorosis of new foliage, impaired growth, and reduction in yields.

Các biện pháp kiểm soát:

Khử trùng tất cả các dụng cụ nông nghiệp tiếp xúc với đất bị ô nhiễm.

Để kiểm soát thành công bệnh tuyến trùng nút rễ, hun trùng trước khi trồng.

Việc hun trùng có thể được thực hiện trước hoặc sau khi khử trùng đất hoặc là một phần của việc áp dụng khử trùng đất tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng metam – natri.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

1,3-dichloropropene, dimethyl disulfide, và fluensulfone.

Trong trường hợp khi mùa sinh trưởng kéo dài phần lớn thời gian trong năm, có thể cần phải ức chế thêm tuyến trùng.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

oxamyl, cadusafos, và fenamiphos.

Chế phẩm Bacillus firmus

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh