Ruồi trắng

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Ruồi trắng
Tên khoa học: Bemisia tabaci
Cây trồng:

Tomato, pepper, squash, melons, cucumber (and other cucurbitaceae members), broccoli, cauliflower, cabbage (and other brassica members), cotton, carrots, potato, and fresh herbs such as basil and mint

Tôi là ai?

Whitefly is a multi-host with considerable differences that exist in appearance between adult and nymph stages. Females can lay dozens of eggs, usually on the underside of leaves. Nymphs feed by stabbing into the plant with their mouth-parts, sucking up sap from the phloem, and excreting honeydew (a sugar-rich substrate that promotes the growth of sooty mold.) The adults are white and capable of flying, hence the name.

Damage to hosts is caused directly from feeding and indirectly from honeydew. However, their ability to spread viruses have the greatest economic impact. Whitefly vector plant viruses like Begomoviruses, which is a group of plant viruses such as TYLCV in tomatoes and CYSDV in cucurbits. Whiteflies transmit Begomoviruses to host plants.

Các biện pháp kiểm soát:

Phát triển Kết cấu Bên trong: Giữ cho kết cấu khép kín và lưới không có lỗ.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Sử dụng các kỹ thuật giám sát sâu hại (như bẫy) để theo dõi quần thể côn trùng.

Kiểm soát phổ biến đối với quần thể ruồi trắng bằng cách sử dụng thường xuyên các loại thuốc trừ sâu như cypermethrin, deltametrin, bifenthrin, diafenthiuron, thiamethoxam, imidacloprid, acetamiprid, buprofezine, spiromesifen, cyantraniliprole, spirotetramat, và tecpinen tổng hợp chiết xuất chenopodium.

azadirachtin, muối kali axit béo, beauveria bassiana, chủng GHA dầu neem, và các loại dầu thực vật khác.

Nhện nhỏ bắt mồi Amblyseius swirskii là một loài nhện bắt mồi có bán trên thị trường có khả năng kiểm soát đáng kể quần thể ruồi trắng.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh